Akita Kanto Lantern Festival, 4 - 5 August 2002


04Aug02.021 04Aug02.029 04Aug02.031 04Aug02.032
04Aug02.037 04Aug02.052 04Aug02.054 04Aug02.056
04Aug02.065 04Aug02.072 04Aug02.074 04Aug02.077
04Aug02.079 04Aug02.086 04Aug02.104 04Aug02.107
04Aug02.142 04Aug02.144 04Aug02.146 04Aug02.159
04Aug02.162 04Aug02.177 04Aug02.190 04Aug02.199
04Aug02.315 04Aug02.317 05Aug02.071 05Aug02.072
05Aug02.082 05Aug02.086 05Aug02.089 05Aug02.104
05Aug02.105 05Aug02.106 05Aug02.108 05Aug02.109
05Aug02.110 05Aug02.133 05Aug02.150 05Aug02.163
05Aug02.169 05Aug02.170 05Aug02.180 05Aug02.182
05Aug02.201 05Aug02.230 05Aug02.236 05Aug02.248
05Aug02.268 05Aug02.273 05Aug02.279 05Aug02.287
05Aug02.315 05Aug02.317 05Aug02.327 05Aug02.331